શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
દ્વારા આયોજીત
ધી ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા રિલીફ ફંડ

શ્રી વાગડ વેલ્ફેર સોસાયટી હોસ્પિટલ
શ્રી વાગડ સર્વોદય ટ્રસ્ટના સહયોગ થી
ફ્રી જનરલ સર્જરી કેમ્પ દ્વિતીય ચરણ ના ફોટા